Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJNSWERK/INRELATIEZIJN d.d. 9 mei 2020
Onder de naam Zijnswerk/IRZ vallen de activiteiten van ZIJNSWERK en de activiteiten van INRELATIEZIJN (IRZ)

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Zijnswerk/IRZ:
De natuurlijke of rechtspersoon die de Dienstverlening op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Zijnswerk/IRZ opdracht heeft verstrekt tot Dienstverlening op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

 

Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

 

Dienstverlening:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ tot het verlenen van Dienstverlening door Zijnswerk/IRZ ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Zijnswerk/IRZ en Opdrachtgever en tussen Zijnswerk/IRZ en Cliënt.

2. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van opdrachtgever of Cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door Zijnswerk/IRZ.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Zijnswerk/IRZ derden worden betrokken.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ zijn overeengekomen.

5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Zijnswerk/IRZ deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Zijnswerk/IRZ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Zijnswerk/IRZ is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Zijnswerk/IRZ is bevestigd.

2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Zijnswerk/IRZ een tussen Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.


Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Zijnswerk/IRZ tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Zijnswerk/IRZ gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, zoals die gelden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

2. In alle gevallen waarin Zijnswerk/IRZ dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zijnswerk/IRZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Zijnswerk/IRZ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zijnswerk/IRZ zijn verstrekt, heeft Zijnswerk/IRZ het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Zijnswerk/IRZ een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Zijnswerk/IRZ op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Zijnswerk/IRZ de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5. Wanneer Zijnswerk/IRZ de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Zijnswerk/IRZ aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 

Artikel 5: Geheimhouding
1. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zijnswerk/IRZ draagt er zorg voor dat deze vertrouwelijkheid ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Zijnswerk/IRZ en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Zijnswerk/IRZ zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom
Zijnswerk/IRZ is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten.


Artikel 7: Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Zijnswerk/IRZ bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Zijnswerk/IRZ gewerkte tijdseenheid.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3. Zijnswerk/IRZ kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Zijnswerk/IRZ heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Zijnswerk/IRZ heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4. Zijnswerk/IRZ behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.


Artikel 8: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Zijnswerk/IRZ aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Zijnswerk/IRZ over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 4% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Zijnswerk/IRZ hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Indien Cliënt of Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een Overeenkomst in verzuim is, is Zijnswerk/IRZ gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die Overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Zijnswerk/IRZ om schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 9: Incassokosten
1. Indien Zijnswerk/IRZ invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Zijnswerk/IRZ is tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Zijnswerk/IRZ niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Indien Zijnswerk/IRZ aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Zijnswerk/IRZ afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Zijnswerk/IRZ toegezonden.

3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Zijnswerk/IRZ jegens Opdrachtgever en/of Cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,-.

4. Zijnswerk/IRZ is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

5. Zijnswerk/IRZ zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zijnswerk/IRZ is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

6. Zijnswerk/IRZ is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Zijnswerk/IRZ bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zijnswerk/IRZ duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

  1. Zijnswerk/IRZ ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is Zijnswerk/IRZ c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

  2. De Opdrachtgever vrijwaart Zijnswerk/IRZ tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Zijnswerk/IRZ.

  3. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens Zijnswerk/IRZ niet binnen 6 maanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze 6 maanden te vervallen.

 

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
1. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.

2. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Dienstverlening van Zijnswerk/IRZ.
 

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
1. Zijnswerk/IRZ is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Zijnswerk/IRZ verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

2. Zijnswerk/IRZ is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

3. Zowel Opdrachtgever als Zijnswerk/IRZ kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 

Artikel 13: Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Zijnswerk/IRZ is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Zijnswerk/IRZ en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Zijnswerk/IRZ gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 

Artikel 14: Klachtenregeling
1. De Cliënt of Opdrachtgever welke aan een door Zijnswerk/IRZ georganiseerde activiteit deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die activiteit en na afloop tot een maand na afsluiting van die activiteit een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen bij Zijnswerk/IRZ.

2. Mocht er naar het idee van een deelnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat deze de klacht eerder indiende.

3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Klachten worden door Cliënt of Opdrachtgever in een schriftelijke verklaring onderbouwd.

5. Vervolgens wordt onderzocht of de klacht ontvankelijk kan worden verklaard. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat Zijnswerk/IRZ dit schriftelijk en gemotiveerd aan klager weten.

6. Is de klacht wel ontvankelijk dan zal Zijnswerk/IRZ binnen 10 dagen een gesprek arrangeren met de klager. In dat gesprek krijgt klager ruimschoots gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten.

7. Mocht klager in of na dat gesprek volharden in de klacht dan zal Zijnswerk/IRZ tot 2 weken nadat dit bekend wordt gelegenheid hebben zich te bezinnen op de situatie en de klager informeren of er wel, en zo ja dan op welke manier, of niet en zo niet, waarom niet, een oplossing voor de klacht mogelijk wordt geacht en wordt die oplossing, indien beschikbaar, toegelicht.